Regulamin serwisu

Wstęp 

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów w tym umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części:  

w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu; 
w § do 4 do 7 - został opisany proces nabycia Produkt/Usług;
w § od 8 do 12 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości Produktów/Usług jak i prawo odstąpienia od umowy;
w § 13 do 14 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.  


 

 • Podstawowe definicje

   1. www.shama.pl – zwana dalej jako „Platforma internetowa” lub „Platforma” lub „Shama.pl”. 

   2. Właściciel platformy – Shama Sp. z o.o. (dane Spółki: NIP: 123-142-70-41, REGON: 38261919500000, Numer KRS: 0000772460, siedziba: ul. Wierzbnowska 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna) 

   3. Adres – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Właściciela platformy rozumie się przez to następujące dane: 

    1. adres e-mail: kontakt@shama.pl

    2. adres siedziby Spółki 

   4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.  

   5. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą za pośrednictwem niniejszej platformy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

   6. Usługa Shama.pl - to kanał sprzedaży, za pośrednictwem którego oferta sprzedawców zabiera produkty żywnościowe zarejestrowanym użytkownikom. W niniejszych warunkach usługi Shama.pl termin "Sprzedający" lub „Sprzedawca” odnosi się do restauracji, ale może również odnosić się do innych dostawców żywności działających np. W sektorze spożywczym, kawiarnianym lub piekarskim. Celem tej usługi jest umożliwienie Sprzedającym sprzedaży nadwyżek żywności jako dania na wynos, do zjedzenia na miejscu lub otrzymanie w dostawie - dla konsumentów. Usługa Shama.pl pozwala Sprzedającym uzyskać dodatkowe dochody, jednocześnie zmniejszając marnowanie żywności. 

   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie Platformy zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Platformy internetowej Shama.pl.  

   8. Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Platformy, stanowiący zestaw gotowych posiłków o ustalonej wartości kalorycznej, oferowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i na podstawie umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem niniejszej platformy internetowej. 

   9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Platformy internetowej określające: rodzaj i ilość Produktu znajdującego się w asortymencie Sprzedawcy w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktu, miejsce wydania Produktu oraz dane Klienta. 

   10. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Platformie internetowej, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający  warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.  

   11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

   12. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami). 

 • Postanowienia ogólne

   1. Platforma oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów i Sprzedawców jakie są  przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Platformę i Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Platforma Usługi/Produktu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Platformy. 

   2. Składając zamówienia za pośrednictwem Platformy, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt. 

   3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).  

   4. Administratorem Państwa danych osobowych jest Shama Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wierzbnowskiej 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna, e-mail: kontakt@shama.pl. 

   5. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 

    1. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Platforma i sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów w/w platformy; 

    2. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Platformę i sprzedawcę; 

    3. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania; 

    4. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 

    5. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; 

    6. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej; 

    7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

   6. Klientowi zgodnie z punktem 5 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.  

   7. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Platformę i Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia. 

   8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Platformy i Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA. 

   9. Klient korzystający z Usług Platformy Shama.pl i Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego. 

   10. Dostawa produktów dostępna jest na obszarze wskazanym w zakładce „Dostawy” w Serwisie Internetowym. 

   11. Wszystkie znajdujące się na Platformie (posiłki wystawione przez sprzedawców) Produkty zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa (w tym sanitarnego). Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Platformy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego.  

 • Warunki świadczenia usług dla użytkowników

   1. Niniejsza Platforma internetowa świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne. 

   2. Tworząc konto musisz zaakceptować warunki niniejszego regulaminu i polityki prywatności.  

   3. Usługa Shama.pl to kanał sprzedaży, za pośrednictwem którego oferta sprzedawców produktów żywnościowych przedstawiona jest użytkownikom Platformy. W tych warunkach usługi Shama.pl termin "Sprzedający" lub „Sprzedawca” odnosi się do restauracji, ale może również odnosić się do innych dostawców żywności działających np. W sektorze spożywczym, kawiarnianym lub piekarskim. Celem tej usługi jest zapewnienie użytkownikom możliwości zakupu i odbioru żywności od restauracji i innych dostawców, która w przeciwnym razie mogła by się zmarnować. Usługa Shama.pl pozwala użytkownikom jeść w przystępnej cenie i poznać bliskich sprzedawców. 

   4. Shama.pl umożliwia korzystanie z Platformy za pomocą urządzenia mobilnego oraz za pomocą witryny Platformy internetowej. 

   5. Shama.pl nie posiada kontroli nad żadnym ze  Sprzedawców ani stronami trzecimi, a także nie ponosi odpowiedzialności za działania przez nich podjęte lub działania, które powinny być podjęte. 

   6. W przypadku uzyskania kuponu na darmowy posiłek, kupujący może zakupić za niego 1 produkt o wartości nieprzekraczającej 10 PLN. Kupon będzie ważny przez okres 1 miesiąca. 

   7. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, wymaga jednak dostępu do sieci internetowej. 

   8. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. 

   9. Klient finalizując zakup u sprzedawcy, w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza zgodę na przetwarzanie przez Platformę danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Jest to niezbędne do zawarcia umowy. Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy. 

   10. W razie stwierdzenia zasadności reklamacji złożonej w panelu klienta Kupującego - za pośrednictwem Platformy Shama, bądź bezpośrednio do Sprzedającego, Kupujący otrzyma zwrot środków za produkt/danie ze strony Platformy Shama lub Kupujący otrzyma Kod Rabatowy na darmowy posiłek na Platformie Shama. 

   11. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych. 

   12. Shama.pl oferuje wsparcie za pośrednictwem centrum wsparcia, do którego można dotrzeć poprzez czat znajdujący się w Aplikacji i na  stronie Platformy internetowej.  

 • Warunki świadczenia usług dla Sprzedawców

   1. Niniejsze Warunki Handlowe są umową prawną między Sprzedawcą a Shama.pl, która kieruje Twoim użytkowaniem i dostępem do Aplikacji Sprzedawcy (zgodnie z definicją poniżej) oraz Platformą internetowa (zgodnie z definicją poniżej). 

   2. Jeśli nie chcesz być związany niniejszą Umową, nie korzystaj z aplikacji mobilnej i / lub Platformy. Shama.pl może wypowiedzieć, bez uprzedzenia, swój dostęp do Aplikacji Sprzedawcy i / lub Witryny w przypadku nieprzestrzegania niniejszej Umowy. Tworząc konto w Aplikacji Sprzedawcy i / lub na Witrynie, akceptujesz niniejszą Umowę i zgadzasz się na związanie jej poszczególnymi warunkami. 

   3. Akceptując regulamin Klient/Sprzedający oświadcza, że: 

    1. Użytkownik jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy (w swoim własnym imieniu lub przez upoważnioną osobę w firmie wyrażającą zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie w imieniu Sprzedającego), 

    2. Niniejsza Umowa jest wiążąca i wykonalna w stosunku do Sprzedającego, 

    3. W zakresie, w jakim dana osoba akceptuje niniejszą Umowę w imieniu podmiotu, osoba taka ma prawo i upoważnienie do wyrażenia zgody na wszystkie warunki określone w niniejszym dokumencie w imieniu takiego podmiotu. 

    4. Czytasz i rozumiesz Politykę Prywatności Shama.pl, której warunki są zamieszczane na Witrynie i włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie ("Polityka prywatności").  

   4. Jak również wspomniano w innych częściach niniejszej Umowy, Shama.pl nie ma kontroli nad żadnymi akceptantami ani stronami trzecimi, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania podjęte lub które powinny być podjęte przez jakąkolwiek stronę trzecią w tym sprzedawcę/handlowca. 

   5. Aby skorzystać z usługi kanału sprzedaży i funkcji udostępnianych za pośrednictwem aplikacji i strony handlowej, musisz ukończyć proces rejestracji, aby utworzyć konto w serwisie Platformy Shama.pl ("Konto"). 

   6. Po utworzeniu konta uzyskujesz dostęp do platformy oprogramowania Shama.pl, udostępnionej na stronie internetowej http://shama.pl i / lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. 

   7. Utworzenie konta zapewnia łatwy dostęp do informacji o firmie, artykułach spożywczych oferowanych do sprzedaży oraz zakupów dokonanych za pośrednictwem oferty usługowej Platformy Shama.pl. Aby utworzyć konto, konieczne jest podanie pewnych danych osobowych, w tym między innymi imienia i nazwiska, danych kontaktowych, adresu zamieszkania i innych informacji. Dla Sprzedających konieczne jest również podanie informacji firmowych, które obejmują między innymi nazwę firmy, dane firmy, dane kontaktowe, informacje rozliczeniowe i inne. 

   8. W jaki sposób Platforma może przechowywać i wykorzystywać dane osobowe podane przez użytkownika podczas rejestracji do Konta i / lub korzystania z Aplikacji lub Platformy - jest określona w Polityce Prywatności. 

   9. Zalogowany handlowiec/sprzedawca Shama.pl udostępni nadwyżki jedzenia do sprzedaży (zwane dalej jako "Produkt"). Aby utworzyć produkt, sprzedawca musi podać pewne informacje o produktach, takie jak tytuł, składniki, alergeny, normalna cena i rabat. Każda pozycja musi być wymieniona z prawidłową regularną ceną, a także musi zostać zdyskontowana o minimum czterdzieści (40) procent lub więcej. Surowo zabrania się wystawiania Produktów po wyższej pierwotnej cenie niż cena naliczana w lokalizacji Sprzedającego. 

   10. Sprzedawca podaje liczbę dostępnych Produktów, określa czasy sprzedaży i czas odbioru, określa możliwości odbioru/dostawy produktu, a także rozpoczyna sprzedaż za pośrednictwem Aplikacji lub Platformy Internetowej. Po rozpoczęciu sprzedaży dostępne produkty zostaną pokazane użytkownikom Shama.pl. 

   11. Użytkownik Platformy Shama.pl umieszcza zamówienie produktu za pośrednictwem aplikacji konsumenckiej lub strony internetowej Shama.pl. Indywidualni użytkownicy Shama.pl dokonujący zakupów Produktów za pośrednictwem aplikacji konsumenckiej Shama.pl lub Platformy internetowej zwani są dalej łącznie Kupującymi lub indywidualnie Kupującym. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca otrzyma potwierdzenie złożonego zamówienia na podany adres e-mail oraz w swoim profilu na Platformie. 

   12. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia na Produkt udostępniony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy oraz otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, może on odebrać na wynos Produkt w określonych przez Sprzedającego godzinach, zjeść na miejscu w lokalu Sprzedawcy lub czekać na dostawę  - w zależności od wybranej formy odbioru/dostawy oferowanej przez Sprzedającego i wybranej przez Kupującego.  

   13. Produkty udostępnione za pośrednictwem Platformy muszą mieć standard, który rozsądna osoba uznałaby za zadowalającą. Oznacza to, że każdy dostarczony produkt powinien pasować do wszystkich celów, dla których produkty tego rodzaju są zazwyczaj dostarczane, są bezpieczne do spożycia i mają zadowalającą jakość, wygląd i stan. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za określenie jakości i świeżości Produktów. 

   14. Sprzedający obowiązuje się do przygotowywania produktów żywnościowych oferowanych przez usługę zgodnie z przepisami dotyczącymi obchodzenia się, przechowywania i transportu żywności oraz zgodnie z ustalonymi zasadami i praktykami stosowanymi w tej branży. Jeśli sprzedawca wykryje błąd techniczny lub inny błąd w usłudze Shama.pl, sprzedawca może zgłosić problem za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej. 

   15. Kupujący płaci za zamówiony Produkt za pośrednictwem Platformy internetowej. Shama.pl może korzystać z usług płatniczych świadczonych przez stronę trzecią. Shama.pl będzie automatycznie pobierać opłaty od użytkownika w momencie złożenia zamówienia.Kupujący nie ma prawa do anulowania lub zmiany złożonego zamówienia, chyba że sprzedawca określi inaczej. Ograniczenie prawa do anulowania złożonego zamówienia jest podyktowane charakterem żywności, która może w krótkim czasie zacząć się psuć lub starzeć. 

   16. Shama.pl pobiera procent wartości zamówienia dla każdego zamówienia złożonego za pośrednictwem aplikacji konsumenckiej Shama.pl. Ponadto Shama.pl może w dowolnym momencie i według własnego uznania zdecydować się na pobieranie opłat za korzystanie z różnych części Aplikacji Sprzedawcy, Witryny i / lub różnych poziomów subskrypcji. 

   17. Miesięczne wypłaty ze sprzedaży handlowca/sprzedawcy za pośrednictwem usługi Shama.pl są dokonywane na konto wskazane przez sprzedawcę. W pierwszym tygodniu miesiąca sprzedawca otrzymuje raport sprzedaży określający sprzedaż z poprzedniego miesiąca, jeśli taka sprzedaż została dokonana. Prowizja Shama.pl od sprzedaży wynosi 25% + VAT. Sprzedający upoważniają platformę do akceptacji płatności w ich imieniu, rozliczenie Platformy ze Sprzedającym następuje najpóźniej do 10 dnia miesiąca – za miesiąc poprzedni, poprzez przesłanie należności ze sprzedaży pomniejszonych o odpowiednią prowizję należną Platformie powiększoną o podatek Vat. Faktura Vat za usługę wykonaną przez Platformę (prowizja od sprzedaży) przesłana będzie lub zostanie wygenerowana w w panelu klienta na www.shama.pl do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni z odpisem „zapłacone”. 

   18. Sprzedający ma prawo do anulacji zamówienia poprzez kliknięcie opcji "Anuluj" w e-mail'u potwierdzającym złożenie zamówienia lub w panelu administracyjnym swojego profilu na www.shama.pl. W przypadku anulacji zamówienia przez Sprzedającego - Platforma w trybie natychmiastowym informuje o tym Kupującego i dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty na konto bankowe, z którego była wykonana opłata za zamówienie.

   19. W przypadku zamówienia z opcją dostawy - Sprzedający ma obowiązek potwierdzić przyjęcie zamówienia w ciągu 30 minut od momentu otrzymania e-mail'a z potwierdzeniem złożenia zamówienia z dostawą, w tejże wiadomości bądź w swoim panelu administracyjnym swojego profilu na www.shama.pl. W razie niepotwierdzenia zamówienia z dostawą w ciągu 30 minut, zamówieni to uznaje się za anulowane, o czym Platforma natychmiastowo informuje Kupującego, a także dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty na konto bankowe, z którego była wykonana opłata za zamówienie. W razie akceptacji zamówienia z dostawą Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Zamówienia nie później niż w ciągu 90 minut od momentu akceptacji Zamówienia. 

   20. Usługa Shama.pl jest pośrednikiem w kupowaniu produktów spożywczych. Shama.pl nie jest dostawcą ani producentem produktów wymienionych w serwisie i nie będzie, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, odpowiedzialna za jakość zamówionych Produktów. Za szkody spowodowane dostarczonymi Produktami lub inne błędy, które mogą wystąpić podczas odbioru bądź konsumpcji produktów odpowiada Sprzedający. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia i w razie uznania zasadności danej reklamacji - zobowiązany jest do zwrotu środków na konto Platformy Shama. Po akceptacji reklamacji Kupujący otrzyma zwrot środków, który wykona Platforma Shama, lub otrzyma Kupon Rabatowy na darmowy posiłek. Shama.pl skieruje wszystkie reklamacje dotyczące Produktów do odpowiedniego Sprzedawcy i będzie kontrolować status przeprowadzanej reklamacji możliwy do wglądu w profilu konta klienta Kupującego na www.Shama.pl. 

   21. Sprzedający po akceptacji reklamacji, bądź nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, zobowiązany jest do zwrotu środków na konto Platformy Shama za danie/produkt, którego dotyczy reklamacja, gdyż wówczas reklamacja uznaje się za zaakceptowaną.
   22. W razie nie stosowania się Sprzedającego do niniejszej umowy lub łamania jej przepisów – Platforma będzie mogła rozwiązać umowę ze Sprzedającym ze skutkiem natychmiastowym, tym samym likwidując dostęp do sprzedaży za pośrednictwem i na Platformie internetowej. 
 • Warunki umowy

   1. Dla zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą konkretnego Sprzedawcy określając ilość Produktu jaką zamierza nabyć oraz sposób odbioru/dostawy danych Produktów. Łącznie z wyborem Produktu Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedającego, takie jak na przykład ilości, miejsce dostawy oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.  

   2. Rejestracja Konta jest dobrowolna i nieodpłatna. 

   3. Utworzenie konta zapewnia łatwy dostęp do jedzenia w okazyjnej cenie dostępnego w pobliżu, bieżącego zamówienia, poprzednich zamówień i edycji osobistych preferencji. Aby utworzyć konto, konieczne jest podanie danych osobowych, w tym między innymi imienia i nazwiska, danych kontaktowych, adresu zamieszkania. 

   4. W jaki sposób Shama.pl może przechowywać i wykorzystywać dane osobowe podane przez użytkowników podczas rejestracji do Konta i / lub korzystania z Aplikacji i witryny internetowej, jest określone w Polityce prywatności. 

   5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Platforma przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy klientem a konkretnym sprzedawcą. W przypadku, gdy przekazane w zamówieniu dane są niekompletne, niezgodne z prawdą lub w jakikolwiek inny sposób niejasne – Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu uzupełnienia lub wyjaśnienia danych. 

   6. Shama.pl współpracuje z lokalnymi sprzedawcami, restauracjami, sklepami spożywczymi, kawiarniami - aby zaoferować użytkownikom portalu możliwość kupowania i zbierania żywności, która w przeciwnym razie zostałaby zmarnowana. Dostawy produktów żywnościowych zależą od codziennej działalności każdego handlowca i jako takie nie ma gwarancji, że żywność jest dostępna przez cały czas korzystania z Aplikacji lub Witryny. 

   7. Poprzez Platformę klient ma dostęp do opisu produktu spożywczego, dzięki któremu jako klient otrzyma jak najlepszą informację o składnikach, alergenach, obniżeniu ceny itp. Platforma nie jest dostawcą ani producentem artykułów spożywczych wymienionych w usługach i nie jest odpowiedzialna za informacje dotyczące każdego produktu spożywczego. Sprzedawca artykułów spożywczych jest odpowiedzialny za wszystkie informacje dotyczące artykułu spożywczego. W razie pytań odnośnie Produktów lub innych wątpliwości odnośnie asortymentu lub sposobu funkcjonowania Sprzedających, Platforma zaleca do kontaktu z Sprzedającym bezpośrednio, używając danych kontaktowych w profilu Sprzedającego na Platformie. 

   8. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.  

   9. Klient jesteś uprawniony do zakończenia/usunięcia swojego konta Shama.pl w dowolnym momencie. Wybierz "Usuń konto" lub dowolną odpowiednią funkcję w aplikacji i / lub na stronie internetowej lub skontaktuj się z Shama.pl. Shama.pl usunie lub zanonimizuje wszelkie dane osobowe, które można przypisać Klientowi, z wyjątkiem pewnych informacji, które Shama.pl może z mocy prawa zapisać i zarchiwizować. 

 • Realizacja zamówienia

   1. Jako zalogowany użytkownik Shama.pl może złożyć zamówienie na artykuł spożywczy za pośrednictwem Aplikacji lub strony internetowej. Po złożeniu zamówienia otrzyma on potwierdzenie zamówienia z unikalnym kodem odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

   2. Klient płaci za zamówione produkty spożywcze i dania gastronomiczne za pośrednictwem Aplikacji lub strony internetowej. Jeśli zamówione nie zostało opłacone przez Klienta, wówczas nie zostanie uznane za zrealizowane. Ponadto, ponieważ wszystkie produkty spożywcze są sprzedawane na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy", Shama.pl nie może zagwarantować, że Klient otrzyma artykuł żywnościowy, który już zaznaczył, ale nie skończył opłacać. 

   3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca może anulować zamówienie, co skutkuje informacją dla Kupującego i zwrotem środków wpłaconych za dany produkt, w takiej sytuacji Sprzedającemu wciąż naliczana jest prowizja za sprzedaż należna platformie Shama.pl, która wykonała usługę względem Sprzedającego, zaś nie doszło do sprzedaży z winy Sprzedającego. Jako alternatywa do anulacji zamówienia, Sprzedający może zaproponować inne danie Kupującemu w ramach dokonanego zakupu. 

 • Odbiór/Dostawa

   1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia na Produkt udostępniony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy oraz otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, może on odebrać na wynos Produkt w określonych przez Sprzedającego godzinach, zjeść na miejscu w lokalu Sprzedawcy lub czekać na dostawę  - w zależności od wybranej formy odbioru/dostawy oferowanej przez Sprzedającego i wybranej przez Kupującego.  

   2. Kupujący przy odbiorze dania powinien wylegitymować się unikalnym kodem odbioru, który został mu wysłany na podany adres mailowy. 

   3. W przypadku zamówienia z dostawą - Sprzedający musu potwierdzić rozpoczęcie wykonania zamówienia w ciągu 30 minut od momentu otrzymania informacji o wykonanym Zamówieniu. W razie braku akceptacji w wyżej wymienionym czasie - zamówieni zostaje anulowane, o czym natychmiast zostanie poinformowany Kupujący, a także Platforma dokona zwrotu płatności, na konto, z którego wykonano opłatę za zamówienie.

   4. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia z dostawą nie później niż w ciągu 90 minut od momentu akceptacji zamówienia z dostawą.

   5. W razie, gdy Kupujący ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do wykonania zamówienia, jakości dania/produktu, czasu wykonania dostawy, bądź innych czynności związanych z zamówieniem - Kupujący może zgłosić swoją reklamację poprzez Platformę Shama.pl, pełniącą wówczas rolę pośrednika pomiędzy Stronami, bądź bezpośrednio zgłosić się do Sprzedającego.

 • Metody płatności

   1. Shama.pl może skorzystać z usług płatniczych świadczonych przez stronę trzecią w celu obsługi płatności i automatycznie obciąży wybrane konto w momencie złożenia zamówienia. Nie masz prawa do anulowania lub zmiany złożonego zamówienia podczas korzystania z Aplikacji lub Platformy. Ograniczenie prawa do anulowania złożonego zamówienia zależy od rodzaju żywności, która może w krótkim terminie zacząć się psuć. 

   2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24, Cashbill. 

   3. Koszt prowizji pośrednika płatności ponosi Kupujący w przypadku płatności innych niż płatność kartą płatniczą. Płacąc kartą płatniczą, podpinając kartę lub zapamiętując dane karty – klient nie płaci żadnej prowizji od zakupu. 

   4. Shama.pl obecnie nie pobiera opłat od użytkowników za dostęp do Aplikacji lub strony internetowej, jednak Shama.pl może w dowolnym momencie i według własnego uznania zdecydować się na pobieranie opłat za korzystanie z różnych części Aplikacji i Platformy. 

   5. Dla wygody Kupujących – Platforma umożliwia podpięcie karty płatniczej poprzez jednorazowe wprowadzenie jej danych w swoim profilu na Platformie Shama.pl, tym samym umożliwiając szybkie i bezprowizyjne zakupy bez wprowadzania żadnych danych. Podpinając kartę do swojego profilu Platforma za pośrednictwem Przelewy24 pobiera zwrotną opłatę 1 PLN, aby zweryfikować kartę płatniczą. Podpiąć kartę można również dokonując płatności będąc w koszyku, należy zostawić zaznaczoną opcję „Podepnij kartę”. 

 • Rękojmia (pouczenie obowiązkowe)

   1. W razie stwierdzenia zasadności reklamacji złożonej w panelu klienta Kupującego - za pośrednictwem Platformy Shama, bądź bezpośrednio do Sprzedającego, Kupujący otrzyma zwrot środków za produkt/danie ze strony Platformy Shama lub Kupujący otrzyma Kod Rabatowy na darmowy posiłek na Platformie Shama. 

   2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta jeżeli Produkt konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady  fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Kupującemu, przy czym w razie wymiany Produktu termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 

    1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

    2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

    3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

    4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

   3. Zgłoszenie o wadach Produktu należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy. Reklamację można kierować również za pośrednictwem Shama.pl (patrz §1 pkt 3.: „Adres Właściciela”). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Produktu, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji, nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji. 

   4. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione. 

   5. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Produktu, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Produktu na nowy.  

 • Odstąpienie (pouczenie obowiązkowe)

   1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.  

   2. Stroną odstąpienia od umowy w przypadku produktów spożywczych jest klient i sprzedawca. Shama.pl może jedynie pomóc klientowi w dochodzeniu swoich praw od sprzedawcy. Niniejszy paragraf stanowi jedynie instrukcję postepowania i dodatkowe pouczenie klienta o jego prawach w sytuacji sprzedaży produktów spożywczych.  

   3. WYŁĄCZENIE: Kupujący nie mogą anulować zakupu ze względu na charakter jedzenia (krótki termin ważności). 

   4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. 

   5. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. 

   6. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy. 

   7. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. 

   8. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Produktu oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.  

   9. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

   10. Jeżeli Sprzedawca po uzyskaniu zgody od Klienta nie zobowiązał się, że sam odbierze od niego Produkt, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów  dostarczenia rzeczy aż do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

   11. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. 

   12. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.  

   13. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 

   14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Produkt, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.  

   15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji: 
    1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;  
    3. w której produktem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;  
    4. w której produktem świadczenia jest rzecz, która w krótkim terminie może zacząć się psuć lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
    5. w której produktem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
    6. w której produktem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 • Postępowanie reklamacyjne (pouczenie obowiązkowe)

   1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak:  imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Produkt zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać. 

   2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Produktu na taki, który jest wolny od wad zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę, usunięcia wady albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.  

   3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Platformie Shama lub konsumentowi w wiadomości e-mail lub na papierze lub innym trwałym nośniku  lub 

   4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji 

 • Odpowiedzialność

   1. Klient nie jest uprawniony do: 

    1. zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą; 

    2. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Platformy. 

   2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści: 
    1. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; 

    2. zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane; 

    3. które mogą naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne; 

    4. obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy; 

    5. naruszających słuszne interesy Sprzedawcy; 

    6. rozsyłanych lub umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego i Platformy (niezamówionej informacji handlowej spam); 

    7. naruszających w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.  

   3. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści. 

   4. Aplikacja i Witryna zawierają i / lub zapewniają dostęp do treści dostarczanych przez sprzedawców i inne strony trzecie, w tym informacje o produktach żywnościowych, ceny, informacje o zniżkach, menu, zdjęcia, elementy graficzne i informacje handlowe ("Treści osób trzecich"). 

   5. Osoba trzecia, z której pochodzi Treść Trzecia, jest wyłącznie za nią odpowiedzialna, a Shama.pl nie może i nie może weryfikować wszystkich Treści osób trzecich udostępnianych za pośrednictwem jakiejkolwiek części Aplikacji lub Witryny. W związku z tym Shama.pl nie może zagwarantować poprawności Treści osób trzecich ani zdolności do korzystania z jakichkolwiek ofert zamieszczonych za pośrednictwem Aplikacji i Witryny. 

   6. W żadnym wypadku Shama.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Aplikacji i / lub Witryny lub za jakiekolwiek straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku Treści lub ofert osób trzecich. 

   7. Shama.pl nie może zagwarantować, że Aplikacja i Strona internetowa, w tym Treści, będą nieprzerwane lub wolne od błędów. Shama.pl nie może ponosić odpowiedzialności za utratę Aplikacji i / lub Witryny lub jakiekolwiek Treści, informacje lub funkcje nie działają zgodnie z oczekiwaniami. 

 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

   2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń: 

    1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. 

    2. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

    3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl

   3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl

   4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/... Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

   5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę. 

 • Postanowienia końcowe

   1. Shama.pl internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.  

   2. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Shama.pl (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Shama.pl. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Shama.pl skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną. 

   3. Właściciel Shama.pl, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż: 

    1. podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia; 

    2. osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.  

    3. Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.; 

    4. dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe) 

    5. osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;” 

   4. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszej platformy nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych. 

   5. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

   6. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:  

    1. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.). 

    2. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.); 

    3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.); 

    4. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422); 

    5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.); 

    6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.), 

    7. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) 

   7. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach). 

   8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:  

    1. zmiany przepisów prawa;  

    2. zmiany sposobów płatności i dostaw;  

    3. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,  

    4. zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.  

   9. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Shama.pl o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę od najbliższego możliwego terminu.  

   10. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. 

   11. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.  

   12. Umowa zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

   13. Klienci w/w platformy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.  

   14. Shama.pl zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany postanowień danego regulaminu. 

   15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019.